Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Sreda, 10 Feb 2016

Projektno vodenje

Natisni

Projektno vodenje je pojem, brez katerega si danes več ni mogoče zamisliti realizacije uspešnega projekta. Projektno vodenje je postala veščina, ki je neobhodno potrebna za pravočasno in stroškovno racionalno izvedbo projekta ter dosego postavljenih ciljev projekta.

Pomena projektnega vodenja se zasebni sektor zaveda že daljše obdobje, medtem ko se pri vodenju javnih projektov ta zavest šele postopoma izoblikuje. Projektno vodenje omogoča, da imamo skozi celotno obdobje izvajanja projekt pod kontrolo, tako iz časovnega, kot stroškovnega vidika, kot tudi iz vidika doseganja zastavljenih ciljev.

 

V zvezi s tem lahko zagotovimo:
- sodelovanje v projektni skupini pristojni za vodenje projekta, koordinacijo dela projektne skupine in dokumentiranje njenega delovanja,
- vodenje in koordinacijo dela projektne skupine z opredelitvijo časovnih, stroškovnih in dejanskih ciljev projekta ter spremljanjem njihovega izpolnjevanja,
- pripravo terminskih planov, poslovnikov projektnih skupin in drugih organizacijskih dokumentov, ki so potrebni za nemoteno delo projektne skupine,
- vodenje usklajevanj in pogajanj znotraj projektne skupine in z zunanjimi izvajalci oz. sodelavci ter njihovo dokumentiranje,
- pripravo pravne in ekonomske študije s katero se opredeli in argumentira koncept projektnega financiranja konkretnega projekta,
- sodelovanje pri predstavitvi koncepta projektnega financiranja pri posojilodajalcih, sponzorjih in/ali drugih investitorjih,
- pripravo vseh pravnih aktov in pogodb potrebnih za delovanje projektnega podjetja.

assistant Cookie control