Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Petek, 12 Feb 2016

Priprava pogodb in nadzor nad izvajanjem pogodb

Natisni

Priprava pogodb in nadzor na izvajanjem pogodb sta ključna za uspešno realizacijo projektov. Pogodba namreč predstavlja osnovo na kateri se gradi pravno razmerje med dvema strankama. Uravnotežena, konsistentna in nedvoumna pogodbena določila so predpogoj za tekoče izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

V Sloveniji je pogosto večina pozornosti namenjene postopku sklenitve javne pogodbe, ki je zelo formaliziran, medtem ko je oblikovanje kvalitetne vsebine pogodbe pogosto postavljeno na stranski tir. Prav tako je premalo pozornosti, še posebej pri t.i. javnih pogodbah, to je pogodbah, ki se sklenejo na podlagi izvedenih postopkov oddaje javnih naročil, koncesijskih pogodbah in drugih pogodbah sklenjenih v razmerjih javno-zasebnih partnerstev, namenjeno nadzoru nad izvajanjem pogodb. V okviru Inštituta za javno-zasebno partnerstvo posebno pozornost namenjamo prav analizi pogodbenih določb in oblikovanju različnih tipov pogodb. Navedeno je še posebej pomembno na področju javnih pogodb, posebna pozornost pa je namenjena tudi pogodbam, pri katerih se mešajo klasični civilnopravni elementi z javnopravnimi elementi.


Na vašo željo smo vam v oporo tudi v postopku nadzora nad izvajanjem pogodb, ki mu pri nas prav tako posvečamo vse premalo pozornosti. Napak se namreč pogosto smatra, da se postopek javnega naročila ali razpisa zaključi s samo sklenitvijo pogodbe in ne z uspešno realizacijo projekta. Še tako dobra pogodbena določila nam ne bodo v korist, v kolikor ne bomo zmogli ali vedeli zagotoviti, da bodo v praksi spoštovana. Smiselno je tudi, da se ob zaključku projekta naredi evalvacija, ki je nato v pomoč pri nadaljnjih projektih.


V zvezi s tem lahko zagotovimo:
- pripravo klasičnih obligacijskih pogodb (npr. prodajnih pogodb, gradbenih pogodb, projektantskih pogodb, pogodb o nadzoru nad gradnjo, pogodb o izvajanju storitev, ipd.),
- pripravo pogodb s področja stvarnega prava (npr. pogodb o prenosu lastninske pravice, služnostnih pogodb, pogodb o ustanovitvi stavbne pravice, ipd.),
- pripravo kompleksnih in mešanih pogodb (npr. koncesijskih pogodb, pogodb o javno-zasebnem partnerstvu, pogodb s katerimi se vzpostavljajo institucionalna javno-zasebna partnerstva, pogodb o s katerimi se ureja delovanje projektnih podjetij, ipd.)
- sodelovanje v postopkih usklajevanja in dopolnjevanja pogodb,
- pregled in dopolnjevanje vzorcev pogodb,
- pripravo pravnih mnenj v primeru spornih ali dvoumnih pogodbenih določb,
- nadzor nad izvajanjem pogodb,
- zastopanje pogodbenih strank v različnih fazah izvajanja sklenjenih pogodb (npr. na prevzemih).

assistant Cookie control