Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Sreda, 10 Feb 2016

Pravna mnenja, analize, študije

Natisni

Pravna mnenja, analize in študije so izjemnega pomena za sprejemanje pravilnih, smotrnih in zakonitih odločitev. Pravo namreč postaja vedno bolj kompleksen sistem pravnih pravil, ki terja visoko stopnjo specializacije in vse bolj multidisciplinaren pristop. Samo poglobljeno in raznovrstno poznavanje določenega področja omogoča uporabo ustreznih argumentov, ki so lahko podlaga za sprejemanje optimalnih odločitev.

 

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je v svojem raziskovalnem delu in na področju svetovanja osredotočen na specifično pravno področje, kjer prihaja do presečišča med javnim in zasebnim pravom. Mešanje javnopravnih in zasebnopravnih elementov namreč ustvarja specifična pravna razmerja, ki jih je potrebno razlagati v širšem kontekstu. Ob tem je navedeno področje podvrženo relativno hitremu razvoju in posledično ilustrirano z bogato prakso Sodišča EU.

 

V okviru Inštituta za javno-zasebno partnerstvo delujejo strokovnjaki iz različnih področij, ki lahko zagotovijo celovito in kompetentno pripravo pravnih mnenj, analiz, študij iz področja javnega in upravnega prava, obligacijskega in gospodarskega prava, v povezavi s  pravom javnih naročil in pravom EU, s posebnim poudarkom na področjih povezanih z instituti:

 

- javno-zasebnega partnerstva,


- javnih naročila in javnih razpisov,


- gospodarskih in negospodarskih javnih služb,


- državnih pomoči,


- projektnega vodenja in projektnega financiranja,


- kompleksnih pogodbe.

assistant Cookie control