Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Četrtek, 11 Feb 2016

Javne službe in državne pomoči

Natisni

Javne službe predstavljajo pomemben element socialne družbe, ki temelji na enakopravnem obravnavanju posameznikov, dostopnosti do storitev javnih služb, solidarnosti, kohezivnosti in zavarovanju javnega interesa.

V Sloveniji velja, da so javne službe tiste dejavnosti, ki se morajo zaradi različnih razlogov izvrševati v javnem interesu pod posebnim režimom (funkcionalna opredelitev). Pri opredelitvi se izhaja iz narave dejavnosti in ne iz oblike izvajanja dejavnosti. Gre za dejavnosti take vrste, ki jih ni mogoče delno ali v celoti opravljati na trgu v okviru tržnih mehanizmov predvsem iz dveh razlogov, bodisi da ta dejavnost na trgu ne deluje bodisi je ne smemo prepustiti delovanju trga.


Javne službe delimo na gospodarske in negospodarske oz. socialne javne službe. Še pomembnejša je delitev na tržne in netržne javne službe.


Javne službe v EU in njihovih članicah nenehno pridobivajo na pomenu, pri čemer je ena bistvenih problematik, s katero se srečujemo pri njihovem zagotavljanju oz. izvajanju, vprašanje njihovega financiranja.  Področje javnih služb je po pravu EU tako tesno prepleteno z vprašanjem dovoljenih oz. nedovoljenih državnih pomoči, saj prihaja do kolizije med državnimi pomočmi in nadomestili za izvajanje gospodarskih javnih služb. EU si namreč že vrsto let prizadeva, da bi v svetovnem merilu postala vzorčni model socialne družbe, ki bo temeljil na enakem obravnavanju posameznikov, solidarnosti, koheziji in predvsem na spoštovanju javnega interesa, obenem pa si prizadeva za vzpostavitev evropskega skupnega trga, ki bo temeljil na prostem gibanju, tržni ekonomiji, dinamičnosti, doslednem spoštovanju načela konkurence in splošni prepovedi državnih pomoči. Državne pomoči so v skladu z določbami PDEU nezdružljive s skupnim trgom, kolikor prizadenejo trgovino med državami članicami in od tod izvira splošna prepoved državnih pomoči. Obenem velja, da pod določenimi pogoji nadomestila za izvajanje gospodarskih javnih služb ne predstavljajo državnih pomoči, mogoče pa je tudi, da predstavljajo katero izmed izjem od splošnega načela prepovedi.

V praksi se pojavljajo številna vprašanja povezana z izvajanjem javnih služb, od opredelitve njihove vsebine, univerzalnosti, dostopnosti, kontinuitete in standarda izvajanja, do organizacijskih oblik v katerih se lahko izvajajo, režima njihovega financiranja, vloge izvajalca javne službe, vloge uporabnikov storitev javne službe in njihovih pravic nasproti izvajalcem, načina izvajanja nadzora, mešanja javnopravnih in zasebnopravnih elementov, vprašanj povezanih z upravljanjem javne infrastrukture in njenim računovodskim izkazovanjem in številna druga.V okviru Inštituta za javno-zasebno partnerstvo zagotovimo pravno in dejansko analizo izvajanja konkretne javne službe tako z vidika slovenske zakonodaje, kot z vidika prava EU. ter vam pomagamo pri sami implementaciji zagotavljanja posameznih obveznosti pod režimom javnih služb. V zvezi s tem vam lahko zagotovimo tudi pravno analizo možnosti in dopustnosti načina financiranja konkretne javne službe ali drugega projekta v javnem interesu z vidika (ne)dovoljenih državnih pomoči.   

assistant Cookie control