Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Petek, 12 Feb 2016

Javna naročila in javni razpisi

Natisni

Javna naročila in javni razpisi predstavljajo formalne postopke, po katerih javni sektor naroča blago, storitve in gradnje. Sistem javnega naročanja zasleduje načelo gospodarnosti, ob tem pa je treba zagotoviti enakopravnost med potencialnimi ponudniki.

 

- - - - - - - - - - - - -

POVEZAVA DO SEZNAMA VSEH AKTUALNIH JAVNIH NAROČIL V REPUBLIKI SLOVENIJI

- - - - - - - - - - - - -

 


Področje javnih naročil in javnih razpisov se relativno hitro spreminja tako zaradi implementacije direktiv EU, kot zaradi relativno pogostih sprememb nacionalne – slovenske - zakonodaje. Če k temu prištejemo še bogato prakso Državne revizijske komisije, dobimo relativno zapleten sistem javnega naročanja, ki tako na strani naročnikov kot na strani ponudnikov zahteva specifična in specializirana znanja.


Z vidika javnih naročnikov vam zagotovimo:

  • •    izvedbo analize trga (tudi v obliki strokovnega dialoga),
  • •    pripravo analize za opredelitev ocenjene vrednosti javnega naročila,
  • •    analizo prednosti in slabosti posameznih postopkov oddaje javnih naročil po katerih je mogoče oddati  konkretno javno naročilo,
  • •    pripravo terminskega plana in plana aktivnosti do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom;
  • •    zbiranje in obdelavo podatkov potrebnih za pripravo razpisne dokumentacije,
  • •    pripravo tehničnih specifikacij,
  • •    pripravo osnutka sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila,
  • •    pripravo osnutka razpisne dokumentacije, vključno s pogoji za priznanje sposobnosti, merili za izbor najugodnejše ponudbe, vzorcem pogodbe in postopkovnimi pravili ter osnutki obrazcev za oddajo ponudbe,
  • •    usklajevanje razpisne dokumentacije z naročnikom,
  • •    pripravo osnutka objave javnega razpisa za Portal javnih naročil oziroma za portal EU,
  • •    elektronsko distribucijo razpisne dokumentacije in pripravo osnutkov pojasnil v razpisnem roku (glede na zahteve potencialnih ponudnikov),
  • •    zbiranje prispelih ponudb (vključno z vzpostavitvijo evidence),
  • •    zastopanje naročnika v fazi izvajanja konkurenčnega dialoga ali na pogajanjih,
  • •    sodelovanje pri izvedbi postopka javnega odpiranja prispelih ponudb in oblikovanje predloga zapisnika o javnem odpiranju ponudb,
  • •    posredovanje/odprema zapisnika o izvedenem javnem odpiranju ponudb vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe v zakonskem roku,
  • •    svetovanje naročniku v fazi pregleda prejetih ponudb in priprava/odprema morebitnih pozivov za dopolnitev formalno nepopolnih ponudb,
  • •    koordinacija dela strokovne komisije pristojne za vsebinski pregled prispelih ponudb,
  • •    priprava osnutka poročila o pregledu ponudb ter priprava izračunov skladno z merili iz razpisne dokumentacije ter priprava podlag za odločitev naročnika glede izbire,
  • •    priprava osnutka pisne odločitve o oddaji naročila skladno z odločitvijo naročnika in njeno posredovanje/odprema ponudnikom,
  • •    priprava osnutka obrazloženega obvestila o oddaji na zahtevo ponudnika/ov,
  • •    svetovanje naročniku pri izvedbi vpogleda v prispele ponudbe in oblikovanje zapisnika o izvedenem vpogledu,
  • •    svetovanje naročniku pri morebitnih uveljavljenih postopkih pravnega varstva s strani neizbranih ponudnikov,
  • •    priprava/odprema pogodbe »za podpis« izbranemu ponudniku,
  • •    priprava osnutka objave izida in posredovanje objave izida postopka javnega naročila za Portal javnih naročil oziroma za portal EU,
  • •     priprava osnutka poročila o postopku oddaje javnega naročila,
  • •    priprava in pregled dokumentacije o izvedenem postopku oddaje javnega naročila za potrebe arhiviranja pri naročniku,
  • •    svetovanje naročniku v fazi izvajanja pogodbe sklenjene na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila,
  • •    izvajanje pravnega nadzora nad izvajanjem pogodbe v imenu naročnika,
  • •    zastopanje naročnika v različnih fazah izvajanja pogodbe (npr. v fazi prevzema),
  • •    revizija in evalvacija izvedenih postopkov oddaje javnih naročil pri naročniku z namenom optimizacije vodenja in organizacije postopkov oddaje javnih naročil pri naročnika.


Z vidika ponudnikov vam zagotovimo:
•    svetovanje ponudniku v postopku strokovnega dialoga,
•    pravni pregled objave javnega naročila in razpisne dokumentacije z vidika priprave popolne prijave oz. ponudbe in iz vidika enakopravnosti ter diskriminatornosti,
•    svetovanje ponudniku pri pripravi zahtevkov za pojasnila razpisne dokumentacije,
•    pravni pregled popolnosti prijave oz. ponudbe pred rokom za oddajo ponudbe,
•    zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
•    pravni pregled odločitve o oddaji javnega naročila in priprava morebitnega zahtevka za dodatno obrazložitev,
•    priprava zahtevka za vpogled v dokumentacijo naročnika in v ponudbe konkurenčnih ponudnikov,
•    zastopanje ponudnika na vpogledu v ponudbo,
•    priprava zahtevka ra revizijo postopka oddaje javnega naročila,
•    zastopanje ponudnika v postopku vloženega zahtevka za revizijo,
•    priprava morebitnega odškodninskega zahtevka zaradi nezakonite odločitve.

assistant Cookie control