Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Nedelja, 14 Feb 2016

Javno-zasebna partnerstva

Natisni

Javno-zasebna partnerstva predstavljajo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pri zagotavljanju izvajanja javnih služb, vzpostavljanju ali posodobitvi javne infrastrukture in pri izvajanju drugih projektov v javnem interesu. Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je specializiran za svetovanje na področju oblikovanja razmerij javno-zasebnih partnerstev. V okviru svojega delovanja ima izkušnje s svetovanjem pri projektih tako na javni kot zasebni strani, zato lahko zagotovi celovito analizo posameznega projekta s ciljem dolgoročnega in kvalitetnega izvajanja vzpostavljenega razmerja javno-zasebnega partnerstva.

 

Postopek oblikovanja javno-zasebnega partnerstva se lahko začne na pobudo javnega ali zasebnega partnerja.

 

V primerih, ko se postopek oblikovanja javno-zasebnega partnerstva prične na pobudo javnega partnerja vam zagotovimo:

 

I. IZVEDBO ANALIZE TRGA

· identifikacija potencialnih izvajalcev javno-zasebnega partnerstva, njihovih specifičnih potreb in interesov  (izvedena je lahko tudi v obliki strokovnega dialoga);

· pisna opredelitev rezultatov analize trga in opredelitev možnosti izvedbe projekta kot javno-zasebnega partnerstva;

 

II. SODELOVANJE PRI IZVEDBI PREDHODNEGA POSTOPKA

· priprava pravne študije, v okviru katere se identificira projekt, ki vključuje javni interes in je primeren za realizacijo v obliki javno-zasebnega partnerstva. V okviru pravne študije se pomočjo SWOT analize (primerjave prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti) primerjajo različni modeli in oblike javno-zasebnih partnerstev z namenom oblikovanja predloga optimalne oblike javno-zasebnega partnerstva glede na vsebino projekta, konkretne partnerje javno-zasebnega razmerja ter glede na naravo razmerja med partnerji, načina financiranja ter alokacijo tveganj. Pravna študija predstavlja osnovo, na kateri se gradi pravno razmerje javno-zasebnega partnerstva, kot relativno dolgoročno in stabilno ter uravnoteženo partnerstvo;

· priprava ekonomske študije – investicijskega elaborata, katerega namen je primerjati ekonomske vidike realizacije projekta v okviru različnih variant. Praviloma se primerjata varianta izvedbe projekta na klasičen način v obliki javnega naročila in varianta izvedbe projekta v obliki optimalnega modela javno-zasebnega partnerstva, kot izhaja iz pravne študije. Investicijski elaborat se pripravi ob smiselni uporabi določb Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Investicijski elaborat predstavlja ekonomsko osnovo, na kateri se oblikuje razmerje javno-zasebnega partnerstva;

· priprava terminskega plana in plana aktivnosti do izbora izvajalca javno-zasebnega partnerstva;

· pri zahtevnejših projektih javno-zasebnih partnerstev se pripravi tudi matrica razdelitve poslovnih tveganj, ki se tudi ekonomsko oceni, pri čemer se izvedejo simulacije realizacije projekta po različnih variantah;

· sodelovanje pri pripravi ocene možnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva glede na vsebino 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, vključno s pripravo obrazložitve in s sodelovanjem v postopku njenega sprejemanja;

· sodelovanje pri pripravi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu  glede na vsebino 11. člena ZJZP (v obliki sklepa občinskega sveta), vključno s pripravo obrazložitve in s sodelovanjem v postopku sprejemanja;

· priprava osnutka vsebine akta o javno-zasebnem partnerstvu oz. koncesijskega akta skladno s 36. oz. 40. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopku njegovega dopolnjevanja, vključno s pripravo obrazložitve in s sodelovanjem v postopku sprejemanja.

 

III. SODELOVANJE PRI IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

· svetovanje pri vodenju in izvedbi celotnega postopka javnega razpisa z namenom izbora zasebnega partnerja;

· svetovanje pri vodenju in izvedbi postopka konkurenčnega dialoga ali postopka pogajanj v primerih, ko je to glede na vsebino in predmet javno-zasebnega partnerstva smotrno (vključno z zastopanje naročnika v fazi dialoga ali pogajanj s ponudniki);

· sodelovanje pri odpiranja ponudb oz. vlog prispelih na javni razpis;

 

IV. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI KONČNIH DOKUMENTOV

· sodelovanje v postopku pregleda in vrednotenja  prispelih ponudb oz. vlog;

· priprava osnutka poročila po končanem pregledu in vrednotenju  prispelih ponudb oz. vlog;

· priprava osnutka akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva;

· pravno svetovanje v morebitnem pritožbenem postopku, ki teče zoper akt o izbiri;

 

V. PRAVNO SVETOVANJE OB PODPISU IN IZVAJANJU POGODB

· priprava osnutkov pogodb, ki izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopkih njihove uskladitve;

· pravno svetovanje, povezano z izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;

· sodelovanje pri izvajanju pravnega nadzora nad izvajanjem pogodbe;

· pravno svetovanje v postopkih spreminjanja ali predčasnega prenehanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;

· evalvacija in revizija projektov javno-zasebnih partnerstev.

 

V primerih, ko se postopek oblikovanja javno-zasebnega partnerstva prične na pobudo zasebnega partnerja in v postopkih, kjer zasebni partnerji nastopajo kot kandidati ali ponudniki vam zagotovimo:

 

I. PRIPRAVO VLOGE PROMOTORJA oz. VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

· vsebina vloge promotorja je pripravljena tako, da odgovori na vprašanja ali so izpolnjeni pravni, ekonomski, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za realizacijo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva. Vloga promotorja se pripravi v obliki in vsebini, ki omogoča, da jo javni partner lahko uporabi kot podlago za izvedbo predhodnega postopka po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. V okviru vloge promotorja se opišejo tudi posebnosti predlaganega konkretnega projekta;

 

II. SVETOVANJE V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA

· pravni pregled razpisne dokumentacije in svetovanje pri pripravi prijave oz. ponudbe;

· sodelovanje pri oblikovanju zahtevkov za pojasnila razpisne dokumentacije;

· pravni pregled popolnosti prijave oz. ponudbe;

· zastopanje ponudnika na javnem odpiranju prijav oz. ponudb;

· svetovanje ponudniku v fazi usklajevanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in v vseh fazah konkurenčnega dialoga ali pogajanj;

· pravni pregled akta izbire;

· zastopanje ponudnika na vpogledu v konkurenčne ponudbe ali v ponudbo izbranega ponudnika;

· priprava pravnih aktov s katerimi se izpodbija zakonitost akta izbire (zahtevki za revizije).

 

III. PRAVNO SVETOVANJE OB PODPISU IN IZVAJANJU POGODB

· priprava osnutkov pogodb, ki izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopkih njihove uskladitve;

· pravno svetovanje glede vprašanj, ki se pojavijo v fazi realizacije in izvajanja projekta;

· pravno svetovanje povezano z izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;

· zastopanje ponudnika v komunikaciji z javnim partnerjem pri izvajanju nadzora nad izvajanjem pogodbe;

· pravno svetovanje v postopkih spreminjanja ali predčasnega prenehanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

assistant Cookie control